Adviesgroep

In de adviesgroep hebben zitting:  vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld, Gemeente Groningen, bestuur, founders en matchgroep, en de manager. De adviesgroep brengt advies uit aan de mensen uit het bedrijfsleven over trends en ontwikkelingen in de samenleving, waardoor er mogelijk veranderingen nodig zijn in de manier van werken of de diensten van de lokale Uitdaging.

Een advies van de adviesgroep aan het bestuur wordt voor de uitvoering door het bestuur gedelegeerd aan de manager. Deze bespreekt dit advies in de Matchgroepen of met andere betrokkenen en stakeholders en maakt een vertaalslag naar de praktijk. Het resultaat hiervan bespreekt de manager met het bestuur en zij koppelt dit (digitaal) terug naar de Adviesgroep. Pas daarna wordt het eventueel in uitvoering genomen.

Leden Adviesgroep:

– Vertegenwoordiger van de Gemeente Groningen
– Paul Kern  –  Rabobank Groningen
– Marco Agema –  manager Groningse Uitdaging